AdminS

REGION NAUK ŚCISŁYCHProjekt „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” realizowany jest przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Ogólne.

Uczniowie liceum, do których skierowany jest program, otrzymają wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji wspierających ich rozwój, umożliwiających znalezienie zatrudnienia na rynku pracy; skorzystają m. in. z fachowego doradztwa edukacyjno-zawodowego, warsztatów naukowych oraz zajęć kół naukowo-technicznych. 

 

Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Barcinie z dnia 7 maja 2019 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie