AdminS

 

“Lektury są OK” to tytuł innowacji, która realizowana była w roku szkolnym 2021/2022 z uczniami klasy 6a oraz 7c. Innowacja ta wyrosła z potrzeby realizacji celów i zadań “Budzącej się szkoły”, której miano otrzymała nasza szkoła oraz twórczego charakteru mojej pracy. Ważnym aspektem stało się również wyposażenie uczniów w kompetencje przydatne na dzisiejszym rynku pracy oraz przygotowanie do egzaminu po szkole podstawowej. Innowacja jest też odpowiedzią na obecne potrzeby uczniów, którzy czytają coraz mniej, a treści lektur szkolnych są dla nich często niezrozumiałe.

Celem innowacji było wykorzystanie metod oceniania kształtującego sprzyjającego uczeniu się oraz rozwijaniu kompetencji czytelniczych i literacko- kulturowych; pobudzenie do krytycznego myślenia; rozwijanie kreatywności uczniów; kształtowanie umiejętności redagowania notatek i selekcji informacji; przygotowanie do egzaminu; utrwalenie treści lektur; dbanie o estetykę. Wszystkie cele zostały osiągnięte.

Efektem prowadzonej innowacji jest “lekturowa baza” w postaci zeszytu, w którym zamieszczone są najważniejsze informacje na temat omówionych lektur (informacje o autorze, rodzaju i gatunku literackim, opis elementów świata przedstawionego, bohaterów, problematyki, ważnych cytatów, motywów). Uczniowie poznawali treść lektur szkolnych, pracując metodami aktywizującymi z wykorzystaniem rutyn myślenia krytycznego i wizualnego. Samodzielnie tworzyli kreatywne notatki według ustalonych wcześniej kryteriów sukcesu. Pozwoliło to w przyjemny sposób poznać treść lektur obowiązkowych do egzaminu ósmoklasisty.

Prowadzona innowacja została również zaprezentowana przez mnie podczas FORUM zorganizowanego przez KPCEN w Bydgoszczy. Podczas wystąpienia zwróciłam uwagę na metody aktywizujące, które wykorzystuję podczas pracy nad “lekturową bazą”. Podzieliłam się dobrymi praktykami wynikającymi z połączenia metod oceniania kształtującego z metodami wizualnymi i rutynami myślenia krytycznego.

Ewaluacja przeprowadzona w I półroczu w formie ankiety online pozwoliła mi dostrzec, iż metody pracy z lekturą podczas prowadzonej innowacji są dla większości uczniów atrakcyjne. Średnia ocen innowacji wszystkich ankietowanych wyniosła 4,45.

Na zakończenie innowacji uczniowie podsumowali swoją pracę za pomocą informacji zwrotnej, którą zamieścili w lekturowym zeszycie. Wszystkie komentarze pozytywnie odnosiły się do prowadzonej innowacji, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko kontynuować działania w nowym roku szkolnym.

Marlena Korgul