MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 

Nazwa i adres podmiotu publicznego 

Zespół Szkół w Barcinie ul. Artylerzystów 13 88-190 Barcin 

Numer identyfikacyjny REGON 

367001736 

Stan w dniu 01.01.2021 r. 

Termin przekazania: do 31.03.2021 r. 

Dane kontaktowe 

E-mail sekretariatu podmiotu 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Telefon kontaktowy 

523832586 

Data 

2021-03-30 

Miejscowość 

Barcin 

Lokalizacja siedziby podmiotu 

Województwo 

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 

Powiat 

Powiat żniński 

Gmina  

Barcin (miasto) 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:  

[ X ] 2) wojewody 

Dział 1. Dostępność architektoniczna 

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie  komunikacyjne ?

Strona 1 

[ X ] TAK 

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub  posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń  technicznych? 

[ X ] W części budynków tak, w części nie 

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot  umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych: 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w  sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? 

[ X ] TAK 

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa  asystującego?  

[ X ] TAK 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość  ewakuacji lub uratowania w inny sposób?  

[ X ] TAK 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej 

Dział 2. Dostępność cyfrowa 

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada  deklarację dostępności 

Liczba stron:

Liczba aplikacji:

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności  ID a11y-url www.zsbarcin.pl 

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna 

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-30 

ID a11y-url www.bip.zsbarcin.pl 

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna 

ID a11y-data-sporzadzenie 2021-03-30

Strona 2 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada  deklaracji dostępności 

Liczba stron:

Liczba aplikacji:

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej 

Serwis zawiera część plików w formacie PDF. Są to między innymi skany dokumentów, które szkoła posiada w wersji  papierowej lub też zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy. 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych  sposobów/środków wspierających komunikowanie się? 

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK 

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości  

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE 

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów  

internetowych [ X ] NIE e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK 

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub  

aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE 

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle  indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?  

[ X ] NIE 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej  działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: 

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

Strona 3 

[ X ] NIE 

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? 

[ X ] NIE 

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? 

[ X ] NIE 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze  szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? 

[ X ] NIE 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym 

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE 

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w  tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 

[ X ] NIE 

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji  funkcjonowania podmiotu? 

[ X ] NIE 

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [ X ] NIE

Plan Działania na Rzecz Poprawy Zapewnienia Dostępności Osobom ze Szczególnymi Potrzebami w Zespole Szkół w Barcinie

 

Aktualizacja 30.03.2023 

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół w Barcinie

Zespół Szkół w Barcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Barcinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

Wyłączenia

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku),

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Wolska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 52 383 25 86

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie
 • Adres: ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 52 383 25 86

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek - ul. Artylerzystów 13

Szkoła  jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek  posiada
podjazdy, właz schodowy oraz toalety dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Wejścia do szkoły umożliwiają wejście osobom niepełnosprawnym do 
budynków szkolnych.

Budynek - ul Polna 1 

Szkoła  jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Jedno wejście do szkoły umożliwia wejście osobom niepełnosprawnym do 
budynku szkolnego. W budynku jest dotępna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Deklaracja dostępności Zespół Szkół w Barcinie Szkoła Podstawowa nr 2 i Liceum

Zespół Szkół w Barcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół w Barcinie Szkoła Podstawowa nr 2 i Liceum.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są
 • dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie
 • ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na
 • charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

Wyłączenia

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Wolska.
 • E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 52 383 25 86

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespółu Szkół w Barcinie
 • Adres: ul. Artylerzystów 13
  88-190 Barcin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 52 383 25 86

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek - ul. Artylerzystów 13

Szkoła  jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek  posiada
podjazdy, właz schodowy oraz toalety dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Wejścia do szkoły umożliwiają wejście osobom niepełnosprawnym do 
budynków szkolnych.

Budynek - ul Polna 1 

Szkoła  jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Jedno wejście do szkoły umożliwia wejście osobom niepełnosprawnym do 
budynku szkolnego. W budynku jest dotępna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.