Dowozy dzieci do przedszkoli i szkół 

Szanowni Rodzice!

Ze względu na niemożność zapewnienie dzieciom i młodzieży z naszej gminy bezpiecznych, punktualnych i higienicznych warunków dowozu do szkół musieliśmy zerwać umowę z firmą MATBUD, która wygrała przetarg na dowóz dzieci w roku szkolnym 2016/2017. 

Poszukiwanie firmy przewozowej, która zorganizowałaby bezpieczny dowóz dzieci nie było łatwe. Dopiero PKS Bydgoszcz był w stanie zapewnić nam właściwą organizację dowozu, jednak postawił zasadniczy warunek: firma będzie działała tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

  • Oznacza to, że dzieci 4-letnie bez opiekunów nie będą mogły być dowożone.

Zapewnienie dowozu jest zadaniem obligatoryjnym gminy, jednakże obowiązek ten dotyczy jedynie tych uczniów, którzy realizują obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne („0”) oraz obowiązek szkolny - jeśli droga dziecka z domu do szkoły przekracza:
1) 3 km – w przypadku uczniów klas „0” oraz I-IV szkół podstawowych,
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

  • Oznacza to również, że kierowcy będą się zatrzymywali tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym wykonywanie przewozów regularnych wymaga zezwolenia. Określenie w zezwoleniu miejscowości, w których znajdują się przystanki, oznacza więc, że przewoźnik jest uprawniony do zabierania i wysadzania pasażerów wyłącznie na oznaczonych i wyposażonych we wskazany sposób przystankach i obowiązuje go zakaz zabierania i wysadzania pasażerów w innych miejscach. Zabieranie zatem pasażerów poza przystankami, narusza warunki określone w zezwoleniu. Z niezastosowania się do obowiązków wynikających z przepisów wynikają kilkutysięczne kary finansowe, np.:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2013 r.

III SA/Wr 545/12

Kara pieniężna za działanie polegające na wykonywaniu transportu drogowego osób

z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu a dotyczących wyznaczonych przystanków.

TEZA aktualna

Fakt, iż w czasie - choćby i wymuszonego - zatrzymania autobusu, kierowca zezwolił pasażerom na opuszczenie pojazdu, jest nie tylko zachowaniem niezgodnym z prawem, ale stwarza realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

  • Droga powrotna 6-letniego dziecka ze szkoły do domu:

Prawo oświatowe nie reguluje przepisów dotyczących samodzielnego poruszania się  dziecka po drogach publicznych. Przepisy w tym zakresie są zawarte w prawie o ruchu  drogowym. Zgodnie z nimi dziecko w wieku do 7 lat ma zakaz samodzielnego  korzystania z drogi, w tym także z chodnika. Dziecko przed ukończeniem 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby czuwającej nad jego bezpieczeństwem. Ustawodawca uznał, że taką opiekę może też sprawować dziecko, które ukończyło 10 lat. Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może wyrazić zgody na samodzielne opuszczenie placówki przez 6-letnie dziecko. Właściwa opieka nad dzieckiem jest obowiązkiem rodziców lub opiekunów prawnych. Muszą oni zatem zadbać o to, by 6-letnie dziecko było przyprowadzane do szkoły i odprowadzane z niej przez osobę dorosłą lub na przykład przez któreś z rodzeństwa, jeśli ukończyło 10 lat.

-Lidia Kowal-

 

 

Obowiązujący rozkład jazdy autobusów szkolnych

                                                  otwórz