Od września do grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie realizowane były zajęcia dziennikarskie w ramach grantu oświatowego sponsorowanego przez Urząd Miasta i Gminy Barcin - "Ploteczki z Dwójeczki, czyli uczniowie mają głos". W ramach zajęć uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca dziennikarza, zgromadzili materiały i wydali dwa numery czasopisma szkolnego "Ploteczki Dwójeczki".  Wymyślali też konkursy "gazetkowe" i przygotowywali scenariusz słuchowiska radiowego. Zajęcia prowadziła nauczycielka języka polskiego p. Halina Kolińska. Uczestniczyło w nich dziesięcioro uczniów, którzy w grudniu otrzymali upominki oraz słodkości za systematyczny i aktywny udział w zajęciach. Mimo, że grant się skończył, koło dziennikarskie będzie kontynuowało swoją działalność w kolejnym semestrze. Pracę młodych dziennikarzy znacznie ułatwi aparat fotograficzny zakupiony w ramach projektu.

Tekst Halina Kolińska

Od września do października 2014 r. trwały grantowe zajęcia plastyczne dla kl. III „Coś z niczego”. W ramach projektu odbyło się 11 godzin zajęć plastycznych oraz wycieczka do Firmy Plast-Mar –przetwórstwo tworzyw sztucznych w Balczewie.  Na zajęciach dzieci wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem materiałów odpadowych; opakowań szklanych, makulatury (gazet, rolek po papierze toaletowym), szarego papieru, talerzy i kubków jednorazowych lub kubków po serkach, jogurtach, śmietanie. Uczniowie uświadomili sobie, że niektóre zużyte opakowania mogą posłużyć do wykonania ciekawych prac plastycznych i oryginalnych przedmiotów użytkowych. Wszystkie dzieci chętnie i z zaangażowaniem wykonywały prace plastyczne.                                                                                                                                            20 listopada 2014 r. odbyła się wycieczka do Firmy Plast-Mar w Balczewie. Zajęcia edukacyjne w firmie składały się z części teoretycznej i praktycznej. Dzieci zapoznały się z zasadami segregowania odpadów oraz etapami przetwarzania tworzyw sztucznych w sposób przyjazny dla środowiska. Były ćwiczenia praktyczne mające charakter zabawy, a także zwiedzanie hali produkcyjnej, gdzie dzieci mogły obserwować pracę maszyny do produkcji regranulatów oraz przetwarzającej regranulaty w plastikowe doniczki. Każde dziecko otrzymało w prezencie kilka doniczek, smycz z logo firmy oraz wspólne zdjęcie całej grupy. Zarówno zajęcia plastyczne, jak i wycieczka przyniosły dzieciom wiele radości.     Fotorelacja otwiera się po kliknięciu w zdjęcie.

      

 

 

Tekst : Agnieszka Błażejewska         

Zajęcia grantowe  „Słuchaj, maluj, ćwicz” dobiegają końca. Z grupą 15 uczniów  udało nam się wykonać kilka prac plastycznych. Szczególnie przyjemne i fascynujące było malowanie palcami metodą Finger-painting. Prace schły prawie 4 dni i teraz można je obejrzeć na holu w naszej szkole. Dzieci relaksowały się przy spokojnej muzyce, a jeszcze przyjemniej było z masażem. Dzieci nauczyły się kilku technik poznawania przestrzeni oraz ćwiczeń z inną osobą przy zastosowaniu metody Sherborne. Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje (przestaje ona być dla niego niebezpieczna). Dziecko czuje się bezpiecznie, staje się aktywne, bardziej twórcze.  Trudne początkowo ćwiczenia Denisona okazały się dość proste i zabawne, ale najwięcej radości dały ćwiczenia z chustą animacyjną. Mamy nadzieję, że dzieciom poprawi się koncentracja uwagi, spostrzegawczość oraz umiejętność relaksacji.

 

Małgorzata Wiland, Anita Rzepka

 

W czerwcu 2014 roku panie Renata Szaforz – nauczyciel historii i Iwona Szkopiak – nauczyciel języka polskiego opracowały projekt, który został zaakceptowany do realizacji w ramach grantu oświatowego. Zajęcia w ramach tego przedsięwzięcia będą realizowane od września do grudnia 2014 roku.

      Projekt zakłada przede wszystkim działalność manualną uczniów. Nowatorstwo i niecodzienność przedsięwzięcia polegają na realizowaniu zajęć, które nie są bezpośrednio związane z tradycyjną lekcją historii czy języka polskiego, a jednak szczegółowo przybliżają uczniom treści, które omawiane są podczas realizacji zagadnień programowych. Innowacyjnością i atrakcyjnością projektu jest prowadzenie z dziećmi zajęć, podczas których poznają wytwory kultury regionalnej wykonując je własnoręcznie. Projekt zakłada zaangażowanie uczestników w praktyczne działania, a więc rozwija działalność pozaszkolną. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi ucznia, pobudzającymi go do twórczego działania. W ramach przedsięwzięcia uczniowie w sposób praktyczny zetkną się z folklorem pałuckim, który w bardzo ogólny sposób prezentowany jest na historii i języku polskim podczas przeprowadzania lekcji z zakresu „Małej Ojczyzny”. Dzieci będą miały okazję zapoznać się z rzeźbą, malarstwem, kowalstwem, garncarstwem, plecionkarstwem, zdobnictwem wnętrz, strojami pałuckimi, hafciarstwem, budownictwem Pałuk i gwarą pałucką. Część dziedzictwa i kultury pałuckiej zostanie zaprezentowana uczniom podczas lekcji muzealnej w Żninie i wizyt w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin.  Na zajęciach w szkole uczeń rozwinie swoje zdolności manualne, wykona konkretne wytwory plastyczne inspirowane folklorem pałuckim.

      Cele ogólne, które nauczycielki zamierzają zrealizować w ramach przedsięwzięcia to:

·         stymulowanie aktywności twórczej dzieci poprzez poszerzanie zainteresowań folklorem pałuckim,

·         poznanie przez dziecko najbliższego środowiska oraz specyfiki regionu, w którym mieszka,

·         uwrażliwienie na piękno folkloru pałuckiego,

·         wyrabianie umiejętności obserwacji środowiska i samodzielnego wnioskowania,

·         propagowanie wartości patriotycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na poszanowanie „Małej Ojczyzny”,

·         kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie,

·         przełamywanie nieśmiałości poprzez uczestnictwo w zajęciach i prezentowanie własnych dokonań,

·         wdrażanie dzieci do działalności pozaszkolnej w regionie,

·         wzbogacenie pozalekcyjnej oferty zajęć dla uczniów, której celem jest wykonanie prac plastycznych inspirowanych folklorem pałuckim.

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie. Zawiera przewidywane osiągnięcia ucznia.

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

Uczeń:

·         zachowuje się kulturalnie w miejscach publicznych,

·         zna regulamin bezpiecznego zachowania się podczas wyjść i wyjazdów,

·         dokonuje obserwacji wskazanych elementów folkloru pałuckiego,

·         tworzy obrazki, których inspiracją są oglądane miejsca,

·         wie, jak nazywa się region, w którym przebywa i wskazuje go na mapie,

·         zna nazwę miejscowości, którą zwiedza,

·         zwraca uwagę na charakterystyczne cechy architektury regionu,

·         zna cechy sztuki ludowej Pałuk,

·         projektuje serwetki uwzględniając cechy haftu pałuckiego,

·         próbuje wyszywać serwetki haftem pałuckim,

·         podziwia pamiątki i zabytki związane z przeszłością regionu,

·         projektuje i modeluje w plastelinie,

·         gromadzi wiadomości na określony temat,

·         dzieli się spostrzeżeniami na temat konkretnych wytworów folkloru pałuckiego,

·         zna zasady prawidłowego poruszania się po drogach,

·         rozumie utwory napisane w gwarze pałuckiej,

·         tworzy budowle z masy solnej,

·         zna ciekawe miejsca i zabytki regionu,

·         ogląda z zaciekawieniem eksponaty muzealne,

·         opowiada swoje wrażenia,

·         dokonuje samooceny zdobytych wiadomości (krótka ankieta),

·         zna utwory muzyki regionalnej.

 Zadaniem przedsięwzięcia jest uświadomienie uczniom przynależności regionalnej i kulturowej. Projekt daje im możliwość porównania własnego regionu z innymi, kształtuje postawy patriotyczne poprzez budzenie szacunku do dziedzictwa kulturowego „Małej Ojczyzny”, w której wzrasta. Pozwala również uczniom wykorzystać nabytą wiedzę i wyćwiczone umiejętności do wykonania konkretnych praktycznych zadań.

Projekt edukacyjny „W krainie Piastów” realizowany był od września 2013 roku do grudnia 2013 roku w ramach grantu oświatowego przez panie Renatę Szaforz i Iwonę Szkopiak

Przedsięwzięcie zakładało kształtowanie wśród uczniów świadomości regionalnej i kulturowej. Dało im możliwość porównania własnego regionu z innymi, kształtowało postawy patriotyczne poprzez budzenie szacunku do dziedzictwa kulturowego zarówno własnej ojczyzny, jaką jest Polska, ale również tej „Małej Ojczyzny”, w której dziecko wzrasta, przygotowuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu własnego środowiska. Pozwalał również uczniom wykorzystać nabytą wiedzę i ukształtowane umiejętności  do wykonania konkretnych praktycznych zadań.

Nowatorstwo i niecodzienność projektu polegały na przeniesieniu części zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych poza ławkę szkolną, w inne, atrakcyjne pod wieloma względami miejsce. To doskonały sposób na kształtowanie umysłu, charakteru i osobowości dziecka w szkole podstawowej.

Nauka w bezpośrednim kontakcie z otaczającą dziecko rzeczywistością jest naturalna, zintegrowana oraz sprzyja twórczemu myśleniu i działaniu. Bezpośrednie obcowanie dzieci z historią i literaturą naszego regionu, poznanie ich wartości daje szansę na kształtowanie właściwych postaw oraz szacunku wobec ludzi. Naucza określonych treści i wyrabia świadomość potrzeby znajomości literatury i historii w życiu każdego dorosłego Polaka. Na podstawie wiadomości i umiejętności zdobytych przez dzieci podczas wycieczki do Gniezna i Rogowa przeprowadzone zostały zajęcia historyczno – polonistyczne, podczas których ich wiedza została usystematyzowana, zaś umiejętności udoskonalone. Lekcje prowadzone były metodami aktywizującymi ucznia, pobudzającymi go do twórczego działania. Uczniowie poszerzyli swoje wiadomości dotyczące Pałuk i Wielkopolski, przybliżyli sobie przy pomocy nauczyciela zabytki i miasta regionu, zapoznali się z literaturą, która mówi o bliskim im regionie.

Aktywna forma nauczania, jaką jest wycieczka, dała ogromną możliwość lepszego zintegrowania zespołów klasowych, a nawet grup z całej szkoły poprzez wspólną zabawę przeżywanie, np. dzięki lekcjom muzealnym. Właśnie mając na uwadze korzyści płynące z tego niekonwencjonalnego sposobu nauczania, opracowany został powyższy projekt, który miał za zadanie uświadomienie uczniom roli historii i literatury w regionie i pokazanie tego na tle historii całego kraju.

Projekt skierowany został w roku szkolnym 2013/2014 do uczniów klas IVc i VIc Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie. Przeznaczony był również do realizacji edukacji regionalnej na zajęciach polonistycznych i historycznych. Projekt edukacyjny zawiera sformułowane cele ogólne i szczegółowe, do osiągnięcia których służą odpowiednio dobrane metody i formy pracy (m. in.: lekcja muzealna, obserwacja, pokaz, konkursy, praca z tekstem itp.), określa też sposoby ewaluacji, mające pokazać potrzebę i skuteczność podjętych działań. Projekt zawiera też przewidywane osiągnięcia ucznia. Jako integralna część przedsięwzięcia dołączony został harmonogram wycieczki oraz scenariusze zajęć, których realizacja opierała się na wiedzy, doświadczeniach i umiejętnościach nabytych przez uczniów podczas wyjazdu.

 

Efektem realizacji grantu oświatowego „W krainie Piastów” było przede wszystkim poznanie przez uczniów najbliższej okolicy, w której mieszkają. Dzieci poznały nazwy miejscowości należących do tzw. „Małej Ojczyzny”, wiedzą, jak nazywa się region, w którym mieszkają i potrafią wskazać go na mapie. Uczniowie dzięki zajęciom realizowanym w ramach grantu oświatowego zobaczyły obiekty, pomniki, przyrodę Pałuk i Wielkopolski. Dzieci poznały legendy i fakty historyczne związane ze „szlakiem piastowskim”. Dzięki temu obecnie odczuwają świadomą przynależność do swojej „Małej Ojczyzny”. Doświadczenie historii regionu zdobyte w terenie, podziwianie pamiątek i zabytków związanych z przeszłością, oglądanie eksponatów muzealnych zaowocowało aktywnym uczestnictwem w tworzeniu pomocy naukowych. Uczniowie samodzielnie wykonali albumy, które posłużyły jako środek dydaktyczny do zajęć z „Historii regionu”. Taki sposób poznawania historii najbliższej okolicy sprawił, ze dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i łatwiej niż w ławce szkolnej przyswoiły sobie wiedzę.

    

Projekt w pierwszej edycji skierowany był do dzieci z klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie. W zajęciach cyklicznie udział brało 40 uczestników.

Pierwsza grupa liczyła 22 uczniów, a druga grupa -18. Uczestnicy systematycznie   spotykali     się   na  zajęciach   sportowych. Raz w miesiącu uczniowie wraz ze swoimi rodzicami   korzystali z bezpłatnego udziału w zajęciach na basenie.

Przedsięwzięcie było odpowiedzią na zaspokojenie potrzeby ruchu występującej w  złotym wieku motoryczności.  Trwały one od miesiąca września do grudnia.

 Ich program obejmował gry i zabawy na wesoło, a jednocześnie naukę podstawowych umiejętności ruchowych występujących w zespołowych formach ruchu. W ramach każdych zajęć przeprowadzano ćwiczenia zapobiegające wadom postawy . Równie istotnym było rozwijanie zdrowego stylu życia wyrażające się spożywaniem owoców i soków owocowych.

 Uczestnictwo w zajęciach kształtałtowało zarówno charakter ich uczestników, jak  i ich własności motoryczne. Naturalna potrzeba ruchu związana z tym wiekiem została spożytkowana w drodze do kształtowania pożądanych zdrowotnie nawyków. Potrzeba ruchu została przeniesiona  na grunt rodzinny poprzez  organizację wspólnych  zajęć sportowych na basenie.

W drugiej edycji projekt obejmował swym zasięgiem 22 uczniów z  klasy 3c.  W czasie zajęć sportowych dzieci poznawały nowe zabawy oraz doskonaliły  umiejętności   i   technikę

w  grach zespołowych. Istotnym była realizacja celu-  gry ?fair- play?. Zajęcia odbywały się cyklicznie od 25 lutego do 27 maja (raz w tygodniu).

Tym razem również dzieci i ich rodzice wspólnie uczestniczyli w zajęciach na basenie. Tam doskonalili umiejętności pływackie pod opieką wolontariusza- studenta wychowania fizycznego   Gniewomira  Rydlewskiego.  Otrzymane soki i owoce przypominały o konieczności zdrowego sposobu odżywiania się.

Wszystkie zajęcia  dostarczyły uczestnikom wiele radości i niezapomnianych wrażeń.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z realizacji GRANTA