Projekt edukacyjny „W krainie Piastów” realizowany był od września 2013 roku do grudnia 2013 roku w ramach grantu oświatowego przez panie Renatę Szaforz i Iwonę Szkopiak

Przedsięwzięcie zakładało kształtowanie wśród uczniów świadomości regionalnej i kulturowej. Dało im możliwość porównania własnego regionu z innymi, kształtowało postawy patriotyczne poprzez budzenie szacunku do dziedzictwa kulturowego zarówno własnej ojczyzny, jaką jest Polska, ale również tej „Małej Ojczyzny”, w której dziecko wzrasta, przygotowuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu własnego środowiska. Pozwalał również uczniom wykorzystać nabytą wiedzę i ukształtowane umiejętności  do wykonania konkretnych praktycznych zadań.

Nowatorstwo i niecodzienność projektu polegały na przeniesieniu części zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych poza ławkę szkolną, w inne, atrakcyjne pod wieloma względami miejsce. To doskonały sposób na kształtowanie umysłu, charakteru i osobowości dziecka w szkole podstawowej.

Nauka w bezpośrednim kontakcie z otaczającą dziecko rzeczywistością jest naturalna, zintegrowana oraz sprzyja twórczemu myśleniu i działaniu. Bezpośrednie obcowanie dzieci z historią i literaturą naszego regionu, poznanie ich wartości daje szansę na kształtowanie właściwych postaw oraz szacunku wobec ludzi. Naucza określonych treści i wyrabia świadomość potrzeby znajomości literatury i historii w życiu każdego dorosłego Polaka. Na podstawie wiadomości i umiejętności zdobytych przez dzieci podczas wycieczki do Gniezna i Rogowa przeprowadzone zostały zajęcia historyczno – polonistyczne, podczas których ich wiedza została usystematyzowana, zaś umiejętności udoskonalone. Lekcje prowadzone były metodami aktywizującymi ucznia, pobudzającymi go do twórczego działania. Uczniowie poszerzyli swoje wiadomości dotyczące Pałuk i Wielkopolski, przybliżyli sobie przy pomocy nauczyciela zabytki i miasta regionu, zapoznali się z literaturą, która mówi o bliskim im regionie.

Aktywna forma nauczania, jaką jest wycieczka, dała ogromną możliwość lepszego zintegrowania zespołów klasowych, a nawet grup z całej szkoły poprzez wspólną zabawę przeżywanie, np. dzięki lekcjom muzealnym. Właśnie mając na uwadze korzyści płynące z tego niekonwencjonalnego sposobu nauczania, opracowany został powyższy projekt, który miał za zadanie uświadomienie uczniom roli historii i literatury w regionie i pokazanie tego na tle historii całego kraju.

Projekt skierowany został w roku szkolnym 2013/2014 do uczniów klas IVc i VIc Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie. Przeznaczony był również do realizacji edukacji regionalnej na zajęciach polonistycznych i historycznych. Projekt edukacyjny zawiera sformułowane cele ogólne i szczegółowe, do osiągnięcia których służą odpowiednio dobrane metody i formy pracy (m. in.: lekcja muzealna, obserwacja, pokaz, konkursy, praca z tekstem itp.), określa też sposoby ewaluacji, mające pokazać potrzebę i skuteczność podjętych działań. Projekt zawiera też przewidywane osiągnięcia ucznia. Jako integralna część przedsięwzięcia dołączony został harmonogram wycieczki oraz scenariusze zajęć, których realizacja opierała się na wiedzy, doświadczeniach i umiejętnościach nabytych przez uczniów podczas wyjazdu.

 

Efektem realizacji grantu oświatowego „W krainie Piastów” było przede wszystkim poznanie przez uczniów najbliższej okolicy, w której mieszkają. Dzieci poznały nazwy miejscowości należących do tzw. „Małej Ojczyzny”, wiedzą, jak nazywa się region, w którym mieszkają i potrafią wskazać go na mapie. Uczniowie dzięki zajęciom realizowanym w ramach grantu oświatowego zobaczyły obiekty, pomniki, przyrodę Pałuk i Wielkopolski. Dzieci poznały legendy i fakty historyczne związane ze „szlakiem piastowskim”. Dzięki temu obecnie odczuwają świadomą przynależność do swojej „Małej Ojczyzny”. Doświadczenie historii regionu zdobyte w terenie, podziwianie pamiątek i zabytków związanych z przeszłością, oglądanie eksponatów muzealnych zaowocowało aktywnym uczestnictwem w tworzeniu pomocy naukowych. Uczniowie samodzielnie wykonali albumy, które posłużyły jako środek dydaktyczny do zajęć z „Historii regionu”. Taki sposób poznawania historii najbliższej okolicy sprawił, ze dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i łatwiej niż w ławce szkolnej przyswoiły sobie wiedzę.