W czerwcu 2014 roku panie Renata Szaforz – nauczyciel historii i Iwona Szkopiak – nauczyciel języka polskiego opracowały projekt, który został zaakceptowany do realizacji w ramach grantu oświatowego. Zajęcia w ramach tego przedsięwzięcia będą realizowane od września do grudnia 2014 roku.

      Projekt zakłada przede wszystkim działalność manualną uczniów. Nowatorstwo i niecodzienność przedsięwzięcia polegają na realizowaniu zajęć, które nie są bezpośrednio związane z tradycyjną lekcją historii czy języka polskiego, a jednak szczegółowo przybliżają uczniom treści, które omawiane są podczas realizacji zagadnień programowych. Innowacyjnością i atrakcyjnością projektu jest prowadzenie z dziećmi zajęć, podczas których poznają wytwory kultury regionalnej wykonując je własnoręcznie. Projekt zakłada zaangażowanie uczestników w praktyczne działania, a więc rozwija działalność pozaszkolną. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi ucznia, pobudzającymi go do twórczego działania. W ramach przedsięwzięcia uczniowie w sposób praktyczny zetkną się z folklorem pałuckim, który w bardzo ogólny sposób prezentowany jest na historii i języku polskim podczas przeprowadzania lekcji z zakresu „Małej Ojczyzny”. Dzieci będą miały okazję zapoznać się z rzeźbą, malarstwem, kowalstwem, garncarstwem, plecionkarstwem, zdobnictwem wnętrz, strojami pałuckimi, hafciarstwem, budownictwem Pałuk i gwarą pałucką. Część dziedzictwa i kultury pałuckiej zostanie zaprezentowana uczniom podczas lekcji muzealnej w Żninie i wizyt w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin.  Na zajęciach w szkole uczeń rozwinie swoje zdolności manualne, wykona konkretne wytwory plastyczne inspirowane folklorem pałuckim.

      Cele ogólne, które nauczycielki zamierzają zrealizować w ramach przedsięwzięcia to:

·         stymulowanie aktywności twórczej dzieci poprzez poszerzanie zainteresowań folklorem pałuckim,

·         poznanie przez dziecko najbliższego środowiska oraz specyfiki regionu, w którym mieszka,

·         uwrażliwienie na piękno folkloru pałuckiego,

·         wyrabianie umiejętności obserwacji środowiska i samodzielnego wnioskowania,

·         propagowanie wartości patriotycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na poszanowanie „Małej Ojczyzny”,

·         kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie,

·         przełamywanie nieśmiałości poprzez uczestnictwo w zajęciach i prezentowanie własnych dokonań,

·         wdrażanie dzieci do działalności pozaszkolnej w regionie,

·         wzbogacenie pozalekcyjnej oferty zajęć dla uczniów, której celem jest wykonanie prac plastycznych inspirowanych folklorem pałuckim.

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie. Zawiera przewidywane osiągnięcia ucznia.

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

Uczeń:

·         zachowuje się kulturalnie w miejscach publicznych,

·         zna regulamin bezpiecznego zachowania się podczas wyjść i wyjazdów,

·         dokonuje obserwacji wskazanych elementów folkloru pałuckiego,

·         tworzy obrazki, których inspiracją są oglądane miejsca,

·         wie, jak nazywa się region, w którym przebywa i wskazuje go na mapie,

·         zna nazwę miejscowości, którą zwiedza,

·         zwraca uwagę na charakterystyczne cechy architektury regionu,

·         zna cechy sztuki ludowej Pałuk,

·         projektuje serwetki uwzględniając cechy haftu pałuckiego,

·         próbuje wyszywać serwetki haftem pałuckim,

·         podziwia pamiątki i zabytki związane z przeszłością regionu,

·         projektuje i modeluje w plastelinie,

·         gromadzi wiadomości na określony temat,

·         dzieli się spostrzeżeniami na temat konkretnych wytworów folkloru pałuckiego,

·         zna zasady prawidłowego poruszania się po drogach,

·         rozumie utwory napisane w gwarze pałuckiej,

·         tworzy budowle z masy solnej,

·         zna ciekawe miejsca i zabytki regionu,

·         ogląda z zaciekawieniem eksponaty muzealne,

·         opowiada swoje wrażenia,

·         dokonuje samooceny zdobytych wiadomości (krótka ankieta),

·         zna utwory muzyki regionalnej.

 Zadaniem przedsięwzięcia jest uświadomienie uczniom przynależności regionalnej i kulturowej. Projekt daje im możliwość porównania własnego regionu z innymi, kształtuje postawy patriotyczne poprzez budzenie szacunku do dziedzictwa kulturowego „Małej Ojczyzny”, w której wzrasta. Pozwala również uczniom wykorzystać nabytą wiedzę i wyćwiczone umiejętności do wykonania konkretnych praktycznych zadań.