Podstawowym założeniem  zajęć opiekuńczo ? wychowawczych  jest zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci po zakończonych lekcjach. 

Zajęcia te mają na celu:

vStworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa dziecka

vStworzenie warunków dobrego samopoczucia w grupie rówieśniczej

vPomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji i talentów oraz ich twórczego wykorzystywania

vPropagowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych

vKształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku

vUdzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce

vPrzygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego

vWyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu  na wolnym powietrzu

 

W roku szkolnym 2013/2014 panie:Karolina Moritz i Magdalena Wróblewska realizowały projekt finansowany z budżetu Gminy Barcin. Były to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów z klas II-VI. Zajęcia trwały od września do listopada, odbywały się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. W projekcie uczestniczyli chętni uczniowie wybrani w porozumieniu  z psychologiem szkolnym.

     

Więcej zdjęć tutaj