|

INFORMACJA DO RODZICÓW DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM

SZKOLNYM OD 1 WRZEŚNIA 2014 ROKU

 

 

REKRUTACJA DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. JANA BRZECHWY W BARCINIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

W miesiącu marcu br. rozpoczną się zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny

2014/2015.

Od 1 września 2014 roku obowiązkiem szkolnym zostaną objęte wszystkie dzieci 7 letnie,

tj. urodzone w 2007 roku oraz dzieci 6 letnie urodzone w I połowie 2008, tj. w okresie

od 1 stycznia 2008r. do 30 czerwca 2008r. (włącznie). W odniesieniu do dzieci urodzonych

w II połowie 2008r o rozpoczęciu nauki przez dziecko w szkole podstawowej

lub o pozostawieniu go w przedszkolu nadal decydują rodzice.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2

im. Jana Brzechwy w Barcinie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane bez

postępowania rekrutacyjnego na podstawie karty zgłoszenia dziecka. Dzieci spoza obwodu

szkoły na podstawie wniosku rodziców/prawnych opiekunów i karty zgłoszenia dziecka,

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie poniższych kryteriów.

 

Kryteria postępowania rekrutacyjnego

1. Odległość miejsca zamieszkania dziecka od szkoły (im bliżej, tym wyższa ilość

punktów podczas postępowania rekrutacyjnego).

2. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka.

3. Miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów) znajduje się w pobliżu szkoły.

4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) opiekujący się

dzieckiem przed i po zajęciach.

 

 Punktacja: skala do każdego z powyższych kryteriów od 0 pkt. do 5 pkt.

 Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 20

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

1. Do 31.03. ? składanie w sekretariacie szkoły wymaganych dokumentów:

  •  wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dzieci spoza obwodu szkoły),
  •  karta zgłoszenia dziecka do szkoły (dzieci obwodowe i dzieci spoza obwodu szkoły);

2. 01.04. ? 07.04. ? przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;

3. 08.04. ? umieszczenie na tablicy informacyjnej w szkole informacji o wynikach

postępowania rekrutacyjnego.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE