Pedagog szkolny w budynku przy ul. Artylerzystów 13

mgr Barbara Krause

sala nr 30

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek      8:00 -13.50
Wtorek  8:00 -13.50    
Środa      8:00 - 12:10
Czwartek     8:00 - 13:00
Piątek      8:00 - 12:50

   

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  
Środa 13:45 - 14:30
Czwartek 11:50 - 12:35

Pedagog szkolny w budynku przy ul. Polnej 1

mgr Małgorzata Kwapisz-Brokos

Psycholog szkolny w budynk przy ul. Artylerzystów 13

mgr Anna Rucińska-Niesyn

sala nr 23

 kontakt tel.: 52 3532240

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Poniedziałek
Wtorek
Piątek
   
Zajęcia socjoterapeutyczne dla klas II - III:  
Wtorek
Środa
Zajęcia socjoterapeutyczne dla klas IV - VI:  

Psycholog szkolny w budynku przy ul. Polnej 1

mgr Magdalena Forgiel

sala nr 

Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.