Pedagog szkolny w budynku przy ul. Artylerzystów 13

mgr Barbara Krause

sala nr 30

Godzina dla rodziców i uczniów: poniedziałek 14:00 - 15:00

 

Poniedziałek 9:00 -14.00
Wtorek 9:00 -14.00
Środa 9:00 -14.00
Czwartek 9:00 -14.00
Piątek 9:00 -13.00

Pedagog szkolny w budynku przy ul. Polnej 1

mgr Małgorzata Kwapisz-Brokos

Poniedziałek 8:00 -14.30
Wtorek 8:00 -14.30
Środa 8:00 -14.00
Czwartek 8:00 -15.30
Piątek 8:00 -10.30

Godzina dla rodziców i uczniów: czwartek 14:30 - 15:30

 

Psycholog szkolny w budynk przy ul. Artylerzystów 13

mgr Anna Rucińska-Niesyn

sala nr 23

 kontakt tel.: 52 3532240

Poniedziałek      8:00 -14.30
Wtorek   10:00 -14.30
Środa   8:00 -14.30
Czwartek  10:00 -15.00
Piątek   8:00 -13.30

* godzina do dyspozycji uczniów i rodziców – czwartek od 15:00-16:00

Psycholog szkolny w budynku przy ul. Polnej 1

mgr Magdalena Forgiel

sala nr 37

Poniedziałek  
 8:00 -13.00
Wtorek  9:30 -14.30
Środa  8:00 -14.30
Czwartek  8:00 -11.30
Piątek  8:30 -14.30

 Godzina dla rodziców i uczniów: wtorek 14:30 - 15:30

 

Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00- 14.30

8.00- 14.30

8.00- 14.00

8.00- 15.30

* 14.30- 15.30

Dyżur dla uczniów
i rodziców

8.00- 10.30