W dniach 31.05 – 01.06.2019 r. dziewięć uczennic z klas VI naszej szkoły pod opieką p. psycholog Magdaleny Forgiel wzięło udział w I Włocławskim Młodzieżowym Forum Profilaktycznym. Zgodnie z celem głównym nastąpiło zintegrowanie środowiska młodych ludzi działających w województwie na rzecz zapobiegania rozwojowi uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz promocji postaw prozdrowotnych- realizowane poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, spektaklach, happeningach, działaniach wolontariackich.

100 członków grup profilaktycznych i  artystycznych  wzmocniło sieć kontaktów i nabyło nowe kompetencje miękkie podczas realizacji wspólnego przedsięwzięcia podczas Forum Profilaktyczno-Artystycznego we Włocławku oraz podczas pozostałych przedsięwzięć. 20 opiekunów ich wspierało i inspirowało do działań na rzecz lokalnej społeczności. Propagowano idee profilaktyczne poprzez udział w szkoleniach i przez samą formułę Spotkań, która ma charakter forum dyskusyjnego o aktualnych zagrożeniach. Prezentowano sposoby zdrowego, aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu – realizowane poprzez udział w happeningach warsztatach tematycznych. Podczas spotkania dziewczęta wzięły udział w warsztatach tematycznych z rękodzieła (wykonały łapacze snów) oraz warsztatach tanecznych. Pod czujnym okiem instruktorów zdobywały również wiedzę z zakresu autoprezentacji oraz szeroko rozumianej profilaktyki. Późnym wieczorem odbyły się animacje i zabawy integrujące. W sobotę cała społeczność zgromadzona na Forum przemaszerowała ulicami Włocławka z kolorowymi balonami w ręku, dając sygnał mieszkańcom miasta, że dobrze jest cieszyć się życiem bez przemocy i uzależnień. Zmęczone, ale zadowolone około godziny czternastej wróciłyśmy do domu.

Zadanie odbyło się w ramach II Kujawsko-Pomorskich Spotkań Profilaktycznych, które są dofinansowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień"

PROFILAKTYKA to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

"Profilaktyka to spotkanie z drugim człowiekiem w atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia.

Jest czasem poświęconym innym w celu przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom, to nadzieja na lepsze jutro".

Z. B. Gaś

W naszej szkole profilaktyka prowadzona jest od roku 1994 poprzez realizowanie projektów finansowanych przez Gminę Barcin.

 

Projekty prowadzą nauczyciele uczący w szkole oraz pedagog i psycholog szkolny. Programy organizowane są dla uczniów z klas I-VI i chętnych rodziców.

 


                     

                        

                    

 

                               

                

 

Socjoterapia

Od momentu podjęcia roli ucznia ważnym dla dziecka elementem uczestnictwa w życiu społecznym jest znalezienie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i akceptacja samego siebie. Żeby prawidłowo funkcjonować w grupie dziecko musi posiadać umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi, włączania się do grupy, wycofania się i konstruktywnego radzenia sobie z problemami i konfliktami.Umiejętności te nie są cechami wrodzonymi. Poprzez stwarzanie odpowiednich warunków, można je w dzieciach kształtować lub doskonalić.

Jedną z form pomocy dzieciom przejawiającym zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym jest socjoterapia.Zajęcia socjoterapeutyczneodbywają się w naszej szkole już od kilku lat. Adresowane są one dla dzieci klas II i III oraz IV i V.Uczestnikami zajęć są dzieci z szerokim spektrum trudnych zachowań, m.in. nadpobudliwością, zachowaniami agresywnymi, nieśmiałością, zaburzeniami lękowymi.Zajęcia mają pomóc przede wszystkim rozwinąć kompetencje poznawcze, społeczne i emocjonalne uczniów.Dzięki bezpiecznej, grupowej atmosferze panującej w czasie socjoterapii uczniowie mają szansę poprawić własne umiejętności społeczne, pozbyć się trudności emocjonalnych, zahamowań blokujących ich rozwój.  Uczestnictwo w zajęciach prowadzi do pozytywnej zmiany w zachowaniu dzieci, poprawy ich samooceny orazwiększego powodzenia w relacjach rówieśniczych.

Socjoterapię prowadzi szkolny psycholog, socjoterapeuta, Anna Rucińska-Niesyn.

Akademia Skutecznego RodzicaKażdego roku w naszej szkole, w październiku, listopadzie i grudniu, odbywają się spotkania wykładowe z warsztatami umiejętności wychowawczych dla rodziców pod nazwą"Akademia Skutecznego Rodzica".

Projekt Akademii, który obejmuje 10 spotkań, skierowany jest dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy zajęć mają okazję poznać potrzeby rozwojowe dzieci, przyczyny ich trudnych zachowań. Poznają również skuteczne metody wychowawcze oraz ćwiczą umiejętności pomocne w radzeniu sobie z uciążliwymi zachowaniami dzieci. Po każdym spotkaniu rodzice otrzymują materiały edukacyjne, zawierające praktyczne wskazówki i zalecenia wychowawcze. Na zakończenie cyklu zajęć każdy absolwent otrzymuje dyplom uczestnictwa. Spotkania prowadzi szkolny psycholog mgr Anna Rucińska-Niesyn. Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w kolejnej edycji Akademii Skutecznego Rodzica. Szczegółowych informacji udziela Anna Rucińska-Niesyn, tel. 52 353 -22-40.

Program 7 Kroków

Program profilaktyczny? III  Elementarz ? Program Siedmiu Kroków? adresowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych i pierwszych gimnazjum. Zawiera cykl scenariuszy do zajęć, które mają na celu:

  

ü  dostarczenie informacji o substancjach psychoaktywnych (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, alkopopy, itp.) oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,

ü  wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi,

ü  pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania substancji psychoaktywnych.

Program ?III Elementarz ? Program Siedmiu Kroków? zalicza się do profilaktyki pierwszorzędowej, a więc powinien być realizowany w klasach, w których mały procent uczniów jest po inicjacji związanej ze środkami odurzającymi.

Z rozmów z dziećmi wynika, że mają małą wiedze na temat substancji psychoaktywnych i skutków ich działania. Rodzice rzadko edukują swoje dzieci w tym zakresie. Tak samo, jak ich dzieci, mają oni niewystarczającą wiedzę o chemicznych substancjach, a w szczególności dotyczy to ?nowinek? tj. dopalaczy, energy drinków, alko popów.

Program Profilaktyki przyjęty w naszej szkole zobowiązuje nas do przeprowadzania z dziećmi zajęć (programów) profilaktycznych, dostosowanych do potrzeb rozwojowych oraz potrzeb danego środowiska.

W naszej szkole program profilaktyczny ?III Elementarz ? Program Siedmiu Kroków ? trwa corocznie od września do grudnia. Uczestniczą w nim uczniowie klas szóstych (dwie klasy losowo wybrane), którzy mają wyrażoną na to pisemną zgodę rodziców. Zajęcia odbywają się po lekcjach.

Rodzice o programie, jego założeniach, celach, metodach są informowani na pierwszych zebraniach wychowawcy z rodzicami, we wrześniu każdego roku szkolnego.

 

Realizator programu: Barbara Krause - pedagog szkolny 

    

Podstawowym założeniem  zajęć opiekuńczo ? wychowawczych  jest zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci po zakończonych lekcjach. 

Zajęcia te mają na celu:

vStworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa dziecka

vStworzenie warunków dobrego samopoczucia w grupie rówieśniczej

vPomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji i talentów oraz ich twórczego wykorzystywania

vPropagowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych

vKształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku

vUdzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce

vPrzygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego

vWyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu  na wolnym powietrzu

 

W roku szkolnym 2013/2014 panie:Karolina Moritz i Magdalena Wróblewska realizowały projekt finansowany z budżetu Gminy Barcin. Były to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów z klas II-VI. Zajęcia trwały od września do listopada, odbywały się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. W projekcie uczestniczyli chętni uczniowie wybrani w porozumieniu  z psychologiem szkolnym.

     

Więcej zdjęć tutaj


Domowi DetektywiWedług danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  systematycznie obniża się wiek inicjacji alkoholowej.

 Zdarza  się, że  rodzice pozwalają  dzieciom próbować  napojów  alkoholowych podczas uroczystości rodzinnych czy świąt. Jest duża grupa rodziców,  którzy  nie  rozmawiają   z  dziećmi  na  temat  konsekwencji  i   szkód

w organizmach, jakie mogą wyniknąć ze spożywania alkoholu przez młodzież. Zarówno dzieciom, jak i ich  rodzicom brakuje  rzetelnej wiedzy na temat związany z tym zagadnieniem. Wyposażenie młodego człowieka w tę wiedzę jest bardzo ważnym elementem edukacji.

 W  naszej  szkole  od  2003  roku   we  współpracy  z  Urzędem  Miejskim

w  Barcinie  realizowany  jest  program  wychowawczo-profilaktyczny  "Domowi Detektywi - Jaś i Małgosia na tropie", którego głównymi celami są:

?         opóźnienie momentu, w którym młodzi ludzie sięgają po alkohol,

?         zmniejszenie spożycia alkoholu wśród nastolatków,

?         ograniczenie skali problemów związanych z piciem alkoholu przez dzieci  i młodzież.

 W zajęciach biorą udział chętni uczniowie w wieku 10 ? 11 lat, którzy spotykają się po lekcjach. Takich spotkań jest 14. Program rozpoczyna się spotkaniem informacyjnym dla rodziców, kolejne 11 godzin jest realizowane w klasie. Na zakończenie odbywa się spotkanie  popołudniowe tzw. ?Wieczór Jasia i Małgosi?, podczas  którego dzieci mogą zaprezentować swoim rodzicom

i gościom  prace wykonane w trakcie realizacji programu.

 Zajęcia prowadzą: Zofia Czyżewska, Danuta Wróblewska, Ewaryst Tomiczak, którzy przeszli odpowiednie szkolenie w tym kierunku.

Kontynuacją programu "Domowi Detektywi" jest program ?"Siedem kroków", który również jest realizowany w naszej szkole.


RURProgram prowadzony jest od września 2007 roku. Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko, na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na prowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie w trzecich klasach naszej szkoły. Dzieci oswajają się z ważnymi zagadnieniami, kształtują  właściwe nawyki ? pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.