|

Rekrutacja

W miesiącu marcu rozpoczynają się zapisy dzieci do klas pierwszych na nowy rok szkolny. Od września 2017 obowiązkiem szkolnym zostaną objęte wszystkie dzieci 7 letnie, dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę. Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice mają możliwość zapisać dziecko do pierwszej klasy załączając opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane bez postępowania rekrutacyjnego na podstawie karty zgłoszenia dziecka

Wnioski do wydruku znajduja się w poniższych dokumentach.

Karta Zgłoszenia - REKRUTACJA DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA BRZECHWY W BARCINIE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA BRZECHWY W BARCINIE WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA BRZECHWY W BARCINIE 

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA BARCINA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin