MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 

Nazwa i adres podmiotu publicznego 

Zespół Szkół w Barcinie ul. Artylerzystów 13 88-190 Barcin 

Numer identyfikacyjny REGON 

367001736 

Stan w dniu 01.01.2021 r. 

Termin przekazania: do 29.03.2024 r. 

Dane kontaktowe 

E-mail sekretariatu podmiotu 

\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. " style="background-position: 0px 0px;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz 

\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. " style="background-position: 0px 0px;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Telefon kontaktowy 

523832586 

Data 

2024-03-29

Miejscowość 

Barcin 

Lokalizacja siedziby podmiotu 

Województwo 

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 

Powiat 

Powiat żniński 

Gmina  

Barcin (miasto) 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:  

[ X ] 2) wojewody 

Dział 1. Dostępność architektoniczna 

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie  komunikacyjne ?

Strona 1 

[ X ] TAK 

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub  posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń  technicznych? 

[ X ] W części budynków tak, w części nie 

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot  umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych: 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w  sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? 

[ X ] TAK 

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa  asystującego?  

[ X ] TAK 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość  ewakuacji lub uratowania w inny sposób?  

[ X ] TAK 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej 

Dział 2. Dostępność cyfrowa 

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada  deklarację dostępności 

Liczba stron:

Liczba aplikacji:

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności  ID a11y-url www.zsbarcin.pl 

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna 

ID a11y-data-sporzadzenie 2024-03-29 

ID a11y-url www.bip.zsbarcin.pl 

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna 

ID a11y-data-sporzadzenie 2024-03-29

Strona 2 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada  deklaracji dostępności 

Liczba stron:

Liczba aplikacji:

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej 

Serwis zawiera część plików w formacie PDF. Są to między innymi skany dokumentów, które szkoła posiada w wersji  papierowej lub też zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy. 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych  sposobów/środków wspierających komunikowanie się? 

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK 

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości  

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE 

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów  

internetowych [ X ] NIE e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK 

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub  

aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE 

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle  indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?  

[ X ] NIE 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej  działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: 

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

Strona 3 

[ X ] NIE 

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? 

[ X ] NIE 

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? 

[ X ] NIE 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze  szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? 

[ X ] NIE 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym 

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE 

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w  tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 

[ X ] NIE 

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji  funkcjonowania podmiotu? 

[ X ] NIE 

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [ X ] NIE